Voordelen liqiditeitsbegroting - 216 Accountants

Samen kijken naar de mogelijkheden? Bel ons telefoonnummer 088-9955216

Werken bij Klantportaal
216 accountants
Blogs

Wat is het voordeel van het maken van een liquiditeitsbegroting?

Zonder geld komen te zitten is de nachtmerrie van elke ondernemer. Het meest serieuze scenario is natuurlijk dat je geen geld meer hebt om verder te ondernemen, maar er kan ook een tijdelijke liquiditeitscrisis optreden. Er zijn maar weinig dingen erger dan het moeten betalen van een ​​hoge rekening en te beseffen dat je niet voldoende geld hebt (waarvan je dacht dat je het wel had).

Hoewel een liquiditeitscrisis een keer kan voorkomen, is het risico vooral acuut in een recessie, wanneer het inkomen van je onderneming veel meer kan variëren dan eerder werd voorspeld. Vandaag de dag is het belangrijker dan ooit om je huidige liquiditeit te begrijpen, en inzicht te verschaffen waar deze waarschijnlijk naartoe zal gaan.

Het opstellen van een liquiditeitsbegroting is echter een complexe taak is, zelfs voor ervaren ondernemers. Dit is ook de belangrijkste reden waarom bedrijven vaak enkel een begroting maken van hun resultatenrekening tijdens de jaarlijkse budget cycle. Veel ondernemers zijn geen boekhoudkundige experts. Dat is oké – daarvoor kun je iemand anders inhuren. Maar als je een kasstroomoverzicht begrijpt, kun je het gebruiken om een ​​volledig beeld te krijgen van de financiële prestaties van jouw bedrijf en om de beste beslissingen te nemen om jouw bedrijf te laten groeien.

Kasstroomoverzicht

Een onderneming heeft diverse inkomende en uitgaande kasstromen. De inkomsten bestaan onder andere uit de verkoop van producten en diensten, ontvangen omzetbelasting, desinvesteringen van vaste activa, ontvangen rente, ontvangen leningen en opbrengsten van aandelenemissies. De uitgaande kasstromen betreffen onder andere afgedragen omzetbelasting, inkoop van goederen, operationele uitgaven, vennootschapsbelasting, investeringen, rente, aflossing, uitgekeerd dividend en inkoop van eigen aandelen. In een kasstroomoverzicht worden de mutaties in liquide middelen ingedeeld op basis van vier verschillende activiteiten van een onderneming:

 • operationele activiteiten (bijvoorbeeld EBITDA, werkkapitaalmutatie);
 • investeringsactiviteiten (bijvoorbeeld investeringen in materiële vaste activa);
 • niet-operationele activiteiten (bijvoorbeeld rente-inkomsten van bankgelden);
 • financieringsactiviteiten (bijvoorbeeld verkrijgen, aflossen van leningen).

Twee soorten mutaties in het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is afgeleid van de resultatenrekening en de balans. Een kasstroomoverzicht laat zien hoe de mutatie van liquide middelen op de balans ontstaat uit de mutatie van alle overige balansposten, inclusief het eigen vermogen. We kunnen twee soorten mutaties onderscheiden op de balans en in de resultatenrekening (en dus in het kaasstroomoverzicht):

 • cash: deze mutaties lijden tot een tegenboeking in liquide middelen op de balans
 • non-cash: deze mutaties leiden tot een tegenboeking op een andere balanspost dan liquide middelen. Ze komen alleen voor in een kasstroomoverzicht ter correctie op een andere post in het kasstroomoverzicht. Voorbeelden van non-cash posten zijn: afschrijvingen, amortisatie, mutaties in operationele voorzieningen.

Operationele kasstroom

Een onderneming genereert kasstromen met haar operationele activiteiten. Een positieve kasstroom betekent dat de activiteiten van de organisatie dus geld hebben opgeleverd. Let wel op: sommige kosten, zoals afschrijvingen en amortisatie, worden niet meegenomen (dit zijn immers non-cash posten).

Kasstroom uit investeringen

Om de operationele kasstromen op peil te houden en te laten groeien, zal een onderneming doorlopend moeten investeren in materiële en immateriële vaste activa. Een deel van deze investeringen heeft als doel de materiële vaste activa te vervangen. Er kan ook een positieve kasstroom ontstaan wanneer de onderneming haar oude materiële vaste activa verkoopt (bijvoorbeeld door machines en/of inventaris af te stoten).

Niet-operationele kasstroom

Niet-operationele kasstromen hebben niets te maken met de operationele en investeringsactiviteiten van een onderneming. Niet-operationele kasstromen vallen uiteen in de volgende categorieën:

 • buitengewone baten & lasten;
 • mutatie in pensioenvoorziening;
 • mutatie in niet-operationele voorzieningen;
 • financiële opbrengsten;
 • kasstromen uit financiële vaste activa;
 • investeringen in goodwill (het acquireren van deelnemingen behoort niet tot de operationele activiteiten van een onderneming).

Het is sterk aan te bevelen om niet-operationele kasstromen apart te benoemen in een kasstroomoverzicht. Op deze manier houd je de operationele kasstromen zuiver en heb je altijd inzicht wat het echte onderliggende resultaat is van jouw inspanningen als ondernemer op de kasstromen van jouw bedrijf.

Financiële kasstroom

De financiële kasstroom bestaat uit positieve kasstromen van vermogensverschaffers aan de onderneming (aandelen- en schuldemissies) en negatieve kasstromen van de onderneming aan vermogensverschaffers (aflossingen, rente en dividend).

Een liquiditeitsprognose als onderdeel van de begroting

Winst neemt non-cash posten mee (bijvoorbeeld afschrijvingen en amortisatie), terwijl kasstromen, naast de resultatenrekening, ook kijken naar de mutatie van balansposten (bijvoorbeeld werkkapitaal). Het is om deze reden dan ook aan te raden in je jaarlijkse budgetcycle niet enkel een begroting van de resultatenrekening te maken, maar ook te kijken hoe jouw liquiditeit zich zal ontwikkelen. Het opstellen van een liquiditeitsbegroting dwingt je om verder te kijken dan omzet en winst. Het laat je zien wat de impact van de verwachte balansmutaties is op jouw beschikbare liquide middelen. Waardevolle stuurinformatie, zeker in het huidige economisch klimaat.

De CFO rol uitbesteden

Deskundige begeleiding kan een groot verschil maken in hoe effectief jouw budget zal zijn. Als je geen financiële achtergrond hebt, kan het de moeite waard zijn om hulp in te roepen van iemand die dat wel heeft. Dit hoeft niet te betekenen dat je een dure CFO moet aantrekken. 216 Accountants kan deze rol voor je invullen wanneer je die nodig hebt. De CFO rol uitbesteden is een kosteneffectieve manier om deskundige input te krijgen over wat belangrijk is voor jouw bedrijf (bijvoorbeeld het maken van een jaarlijkse begroting of het monitoren van je kasstromen).

En als je het verwerken van de administratie ook uitbesteedt aan 216 Accountants ben je verzekerd dat jouw administratie elke maand nauwkeurig en op tijd wordt afgesloten.  Op deze manier heb je realtime toegang hebt tot betrouwbare financiële gegevens. Dit stelt ons ook in staat om een slimme liquiditeitstool aan de administratie te koppelen. Deze werkwijze stelt ons in staat ondernemers periodiek inzage te geven in hun toekomstige liquiditeitsbehoefte, ook op basis van verschillende scenario’s. De impact van een toekomstige investeringsbehoefte of terugbetaling aan de Belastingdienst van verkregen bijzonder uitstel van betaling als gevolg van Covid-19, wordt hierdoor heel snel inzichtelijk.

Contact

Heb je vragen, wil je een afspraak maken of ben je op zoek naar advies? Neem dan contact op via de telefoon (088-9955216)mail of stel jouw vraag via onderstaand contactformulier.