Nieuws | Altijd op de hoogte | 216 Accountants

Samen kijken naar de mogelijkheden? Bel ons telefoonnummer 088-9955216

Werken bij Klantportaal
216 accountants

Nieuws

Schenken van aandelen

Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de belastingclaim op aanmerkelijkbelangaandelen bij

Lees meer

Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste een gebruikelijk

Lees meer

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven,

Lees meer

Afdracht over privégebruik

Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2022 moet u btw afdragen over het privégebruik van

Lees meer

Herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor

Lees meer

Beperk belastingheffing in box 3

Belastingschulden

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor

Lees meer

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een

Lees meer

Premies lijfrenteverzekeringen

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1

Lees meer

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

Testament of wettelijk erfrecht

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen

Lees meer

Giftenaftrek

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een

Lees meer

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting

Lees meer

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

In mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet niet verplicht tot rechtsherstel in box 3 aan mensen

Lees meer

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het

Lees meer

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

In een Europese richtlijn is bepaald dat werknemers binnen de EU recht hebben op vakantie met behoud van

Lees meer

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter invoering van een tijdelijke

Lees meer

UBO-register voor trusts

Met ingang van 1 november 2022 moeten beheerders van trusts, fondsen voor gemene rekening en dergelijke

Lees meer

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

Het EVRM beschermt het recht op vrijheid van meningsuiting. De vraag in een procedure over een verzoek

Lees meer

Vorming herinvesteringsreserve

Een ondernemer kan voor de bij verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde boekwinsten een

Lees meer

Vierde nota van wijziging Belastingplan 2023

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2023 in behandeling. De staatssecretaris van FinanciËn heeft een

Lees meer

Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe de voorgenomen

Lees meer